Tagság

A Momentum Doctorandus tagfelvételét a szervezet Alapszabályzatának 3. pontja szabályozza az alábbi módon:

3. A tagság felvételének rendje és megszüntetése, a szervezet tagjainak jogai és kötelezettségei

3.1. A szervezeti tagság egyéni.
3.2. A szervezet egyéni tagjai lehetnek Ukrajna állampolgárai, külföldi személyek, állampolgárság nélküli egyének, akik betöltötték a 18. életévüket, elismerik a szervezet alapító-okiratát, segítik feladatainak végrehajtását és tanulmányaikat PhD hallgatóként, vagy doktoranduszként folytatják, vagy fejezték be ukrajnai vagy külföldi oktatási intézményben.
3.3. A szervezeti tag felvételéről az elnökség hoz határozatot a tagjelölt saját írásos kérelme alapján.
3.4. A szervezeti tag felvételéről az elnökség a jelenlévő elnökségi tagok egyszerű szavazattöbbsége alapján a dönt.
3.5. A szervezeti tagság mindvégig fennmarad a szervezet működése ideje alatt, amennyiben nem szűnik meg jelen alapszabálynak megfelelő módon.
3.6. A tagok nyilvántartását a szervezet elnöksége vezeti.
3.7. A tagsági jogviszony megszűnik a szervezet tagjának kérésére az általa az elnökség részére benyújtott írásos nyilatkozat alapján.
3.8. A szervezeti tagság megszüntetése a következő esetekben lehetséges:

 • a szervezet munkájában való közvetlen részvétel megszakadása esetén
 • a szervezet alapító okiratában foglalt céloknak megfelelő vezetőségi döntések végre nem hajtása esetén
 • a szervezetnek kárt okozó vagy hiteltelen információk terjesztése esetén
 • a tag halálakor

3.9. A szervezeti tagság megszüntetéséről az elnökség a jelenlévő elnökségi tagok egyszerű szavazattöbbsége alapján a dönt.

3.10. A szervezet tagjainak joga van:

 • megválasztani a szervezet irányító szerveit és azokba megválasztottnak lenni;
 • részt venni a szervezet azon irányító szerveinek döntéshozatali folyamataiban, amelybe megválasztották
 • részt venni a szervezet működésének megvitatásában és javaslatokat tenni az irányító szervek felé;
 • részt venni a szervezet közgyűlésein, az irányító szervek ülésein;
 • információt kapni a szervezet tevékenységéről;
 • szabadon támogatni és népszerűsíteni a szervezet működésével kapcsolatos ötleteket és javaslatokat az ezekről született döntés meghozataláig;
 • kinyilvánítani véleményét a szervezet vezető szerveibe javasolt jelöltek személye kapcsán;
 • részt venni a szervezet rendezvényein;
 • élni a szervezet támogatására irányuló bármilyen lehetőséggel;
 • szabadon kilépni a szervezetből írásos kérelem benyújtásával

3.11. A szervezet tagjai kötelesek:

 • betartani a szervezet alapítóokiratát;
 • aktívan részt venni a szervezet vezető szervei által hozott döntések végrehajtásában;
 • tartózkodni az olyan jellegű tevékenységektől, melyek árthatnak a szervezetnek;
 • tiszteletben tartani az alapszabályzat, a szervezet más belső okiratainak rendelkezéseit, végrehajtani a közgyűlés és az elnökség határozatait;
 • az alapszabálynak megfelelő céloknak és feladatoknak megfelelően tevékenykedni

3.12. A belépési és tagsági díjak mértékéről és befizetési rendjéről a szervezet közgyűlése hoz határozatot.
3.13. A belépési és tagsági díjak pénzbeli és más vagyoni formában, valamint az elnökség által elfogadott alkotó ötletek formájában fogadhatóak el.
3.14. Az elnökség határozata alapján a tagok felmenthetők a belépési és tagsági díjak befizetése alól.

Amennyiben szeretnél a szervezet tagja lenni, szavazati joggal részt venni a szervezet közgyűlésein, kérjük a belépési nyilatkozatot eredetiben aláírva, kinyomtatva az alábbi postacímre küldd el vagy személyesen add át az elnökség bármelyik tagjának.